Skip to the content.

Homologacio-Serveis

Documents d’homologació dels diferents serveis del Consorci AOC per a les integracions

eNOTUM

Document homologació eNOTUM

eFACT

Document homologació eFACT

PSCP

Document homologació PSCP

Document homologació Sobre Digital - eLICITA

RPC

Document homologació RPC

OVER

Document homologació OVER

HÈSTIA

Document homologació Hèstia

ETAULER

Document homologació eTauler

REPRESENTA

Document homologació Representa

VO

Documentació integració: Àmbit Administració General de l'Estat (AGE)

Organisme cedent Servei Modalitat de consum Documentació d'integració  
Agència Estatal Administració Tributària (AEAT) Dades Tributàries Obligacions tributàries per a contractació pública (consulta individual/lots), Obligacions tributàries per a llicències de transport (consulta individual/lots), Obligacions tributàries sol·licitud ajudes i subvencions (consulta individual/lots), Obligacions tributàries tramitació permisos de residència i treball per a estrangers (consulta individual/lots), Consulta domicili fiscal Documentació homologació AEAT  
Agència Estatal Administració Tributària (AEAT) Renda Certificat de l'IRPF, Certificat individual de nivell de renda, Certificat de renda per a prestacions Documentació homologació IRPF  
Agència Estatal Administració Tributària (AEAT) Impost Activitats Econòmiques (IAE) Consulta del conjunt d'epígrafs de l'IAE en els quals està matriculat el contribuent a la data actual. Documentació homologació IAE  
Tresoreria General Seguretat Social (TGSS) Deute amb la Seguretat Social i situació d’alta Estar al corrent d’obligacions amb la SS (consulta individual/lots) Alta laboral a data concreta (consulta individual/lots) Acreditació activitat agrària per compte propi Documentació homologació deute i situació d’alta  
Tresoreria General Seguretat Social (TGSS) TGSS Vida Laboral Consulta de vida laboral del darrer any Consulta d’un període de la vida laboral dels darrers 5 anys Consulta de números d’afiliació. Documentació homologació Vida laboral  
Direcció General Policia (DGP) Identitat Verificació de les dades d’identitat Consulta de les dades d’identitat (consulta individual/lots) Documentació homologació Identitat  
Direcció General Policia (DGP) Residència Consulta de l’històric de tràmits de residència legal. Documentació homologació Residència  
Direcció General Policia (DGP) Residència Legal estrangers Residència Legal Estrangers Documentació homologació Residència Legal  
Direcció General Trànsit (DGT) Registre de vehicles i conductors Consulta dades d’un vehicle Consulta dades d’un vehicle per a sancions Consulta de dades dels permisos de conduir d’un conductor Consulta de dades d’un vehicle per part del titular de la via Consulta sancions, vigències i condemnes penals d’un conductor Consulta dels vehicles enregistrats a la DGT per a un propietari Documentació homologació Registre de vehicles i conductors  
Direcció General Trànsit (DGT) Registre de vehicles Consulta dades d’un vehicle Consulta dades d’una persona Consulta dades d’una persona per filiació Documentació homologació Registre de vehicles  
Direcció General Trànsit (DGT) Deutors impost municipal de vehicles (IVTM) Alta d’impagaments de l’IVTM (consulta individual/lots) Consulta d’impagaments de l’IVTM (consulta individual/lots) Eliminació d’impagaments de l’IVTM (consulta individual) Documentació homologació IVTM  
Servei Públic Ocupació Estatal (SEPE) Prestacions per desocupació Prestacions percebudes per desocupació Imports prestacions actuals Imports prestacions per períodes Documentació homologació Prestacions per desocupació  
Direcció General Cadastre Cadastre Dades cadastrals Certificat titularitat Descriptiva i gràfica Codi segur de verificació Documentació homologació Cadastre  
Ministeri Educació Titulacions Titulacions universitàries Titulacions no universitàries Documentació homologació Titulacions  
Institut Nacional Seguretat Social (INSS) Prestacions socials públiques Prestacions percebudes Consulta d’històric de prestacions Documentació homologació prestacions socials públiques  
Ministeri Justícia Registre Civil Consulta naixement Consulta matrimoni Consulta defunció Documentació homologació Registre Civil  
Ministeri Justícia Antecedents penals Consulta d’inexistència d’antecedents penals Consulta d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals Documentació homologació Antecedents penals  
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) Dependència Consulta de nivell i grau de dependència Documentació homologació dependència  
Ministeri Interior Estrangeria Consulta de les dades de residència legal Documentació homologació Estrangeria  
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) IGAE Intervención General de la Administración del Estado Document homologació IGAE - Base de Dades Nacional de Subvencions  
Consejo General del Notariado via MINHAP PODERS NOTARIALS Poders Notarials Document homologació Consejo General del Notariado via MINHAP  

Documentació integració: Administració de la Generalitat de Catalunya

Organisme cedent Servei Modalitat de consum Documentació Homologació
Departament Drets socials Títol de família nombrosa Comprovació vigència de títol, Obtenció dades bàsiques, Obtenció dades completes d'un títol (consulta individual/lots), Obtenció dades completes i nº discapacitats (consulta individual/lots) Document homologació TFN
Departament Drets socials Títol de família nombrosa CCAA Consulta de títol de família nombrosa CCAA Document homologació TFN CCAA
Departament Drets socials Títol de família monoparental Comprovació vigència de títol, Obtenció dades completes d'un títol (consulta individual/lots), Obtenció dades completes i nº discapacitats (consulta individual/lots) Document homologació TFM
Departament Drets socials Renda Garantida Ciutadana Consulta situació de les prestacions RGC d’un ciutadà, Consulta de dades històriques de les prestacions RGC d’un ciutadà. Document homologació RGC
Institut Estadística de Catalunya (IDESCAT) Padró històric Històric de residència Històric de convivència Document homologació IDESCAT
Servei Ocupació de Catalunya (SOC) Demandants d’Ocupació Certificat de dades personals Certificat d’inscripció com a demandant d’ocupació Certificat últim període d’inscripció i períodes d’inscripció Certificat demandant d’ocupació no ocupat (DONO: consulta individual/lots) Document homologació SOC
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) Discapacitats Dades bàsiques (consulta individual/lots) Dades completes (consulta individual/lots) Document homologació Discapacitats
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) Discapacitats CCAA Grau discapacitat CCAA Document homologació grau discapacitat CCAA
Agència Tributària Catalana (ATC) Estat de deute amb l’ATC Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat Document homologació ATC
Departament Justícia Registre d’Entitats Jurídiques Dades d’inscripció Dades de l’entitat Òrgans de govern Document homologació Justícia
Departament Justícia Registre de Parelles Estables Consulta de situació d’un titular al Registre de Parelles Estables en un moment donat i Consulta de situació d’un titular al Registre de Parelles Estables en un moment donat a partir d’un o dels dos membres de la parella. Document homologació RPE
CatSalut Registre Central d’Assegurats (RCA) Verificació d’assegurats Consulta de dades d’assegurats Document homologació RCA
Servei Català de Trànsit Servei Català de Trànsit (SCT_DENUNCIES) Servei Català de Trànsit (SCT_DENUNCIES) Document homologació SCT
ACTIC ACTIC ACTIC Document homologació ACTIC

Documentació integració: Àmbit de l'Administració local

Organisme cedent Servei Modalitat de consum Documentació Homologació
Ajuntaments o Diputacions i Consells Comarcals Padró municipal d'habitants Comprovació de residència d'un individu a Catalunya (consulta individual/lots), Municipi de residència d'un individu (consulta individual/lots), Comprovació de residència d'un individu a un determinat municipi (consulta individual/lots), Nombre de convivents, Comprovació del nombre de convivents, Dades del titular (consulta individual/lots), Dades dels convivents, Dades del titular (suport IDESCAT), Cerca d'un titular Document homologació Padró

Documentació integració: Àmbit de Col·legis i Entitats Col·laboradores

Organisme cedent Servei Modalitat de consum Documentació Homologació
DCOC Documents visats electrònicament Verificació document visat electrònicamentDades tècniques Document homologació DCOC
Col·legi Oficial Registradors de la Propietat i Mercantil (CORPME) Registre de la Propietat Nota simple informativaNota de localització Document homologació Registre Propietat
Col·legi Oficial Registradors de la Propietat i Mercantil (CORPME) Registre Mercantil Nota mercantil Document homologació Registre Mercantil