EACAT - Modalitats de consum

Document d’integració del servei

Control del document

Informació general

Títol: Document d’integració del servei
Creat per: Departament de Projectes CAOC
A revisar per: Departament de Projectes CAOC
A aprovar per: Departament de Projectes CAOC

Històric de revisions

Versió Data Autor Comentaris
V1.0 23/07/2015 Projectes CAOC Creació del document
V1.1 27/03/2018 Projectes CAOC Actualització del document
V1.2 20/04/2021 Projectes CAOC Creació de la modalitat de conum funcionaris habilitats

Taula de continguts

1. Introducció

Aquest document detalla la missatgeria associada al servei de consulta de dades d’EACAT.

Per poder realitzar la integració cal conèixer prèviament la següent documentació:

• Document d’Especificació de missatgeria pel consum de productes de la plataforma PCI del Consorci AOC.

2. Transmissions de dades disponibles

Les dades i operacions disponibles a través del servei són les que es presenten a continuació:

EMISSOR
Consorci Administració Oberta de Catalunya
PRODUCTE MODALITAT DESCRIPCIO
EACAT EACAT_USUARI Consulta de dades d’usuaris enregistrats a l’EACAT.
EACAT EACAT_SERVEI Consulta de dades de serveis enregistrats a l’EACAT.
EACAT EACAT_ENS Consulta de dades d’ens adherits a l’EACAT.
EACAT EACAT_TIPUS_ENS Consulta de tipus d’ens a l’EACAT.
EACAT EACAT_FUNCIONARI_HABILITAT Consulta de funcionaris habilitats a l’EACAT.

3. Missatgeria del servei

A continuació es detalla la missatgeria corresponent al bloc de dades específiques de les modalitats de consum del producte.

3.1. Dades usuaris EACAT_USUARI

3.1.1. Petició dades específiques

Aquesta modalitat permet consultar les dades dels usuaris enregistrats a l’EACAT.

Element Descripció
/peticioConsultaUsuari/nif NIF de l’usuari a consultar.
/peticioConsultaUsuari/codiEns Codi INE de l’ens al que pertany l’usuari. Si no s’informa, es retornen tots els ens de l’usuari indicat.

3.1.2. Resposta dades específiques

De l’schema associat a la resposta especifica, el servei informa les dades que es detallen a continuació.

Element Descripció
/respostaConsultaUsuari/peticioConsultaUsuari Bloc de dades corresponent a la petició / criteris de cerca que origina la resposta. Per més detalls vegeu apartat anterior.
/respostaConsultaUsuari/resposta Bloc de dades corresponent a la resposta a la consulta.
/respostaConsultaUsuari/resposta/usuari Bloc de dades corresponent a les dades dels usuaris que compleixen els criteris de cerca.
//usuari/codiens Codi de l’ens.
//usuari/nif NIF.
//usuari/tipus Tipus d’usuari:<ul><li>MLO: usuari del món local</li><li>WIN: administrador del sistema</li><li>EPC: usuari d’EPOCA (la contrasenya de l’usuari es valida contra EPOCA)</li><li>CAC: usuari del servei del Consell Audiovisual de Catalunya</li><li>SNC: usuari de la Sindicatura de Comptes.</li></ul>
//usuari/nom Nom.
//usuari/dataAlta Data d’alta de l’usuari a l’EACAT.
//usuari/email Correu electrònic.
//usuari/tractament Tractament.
//usuari/perfil Perfil.
//usuari/dataModificacio Data de modificació.
//usuari/telèfon Telèfon.
//usuari/ens Bloc de dades corresponents a les dades de l’ens.
//usuari/ens/codiens Codi de l’ENS.
//usuari/ens/nom Nom de l’ens.
//usuari/ens/idTipusEns Codi del tipus ens.
//usuari/ens/nomTipusEns Nom del tipus ens.
//usuari/ens/cif CIF de l’ens.
//usuari/ens/adreca Adreça de l’ens.
//usuari/ens/codiPostal Codi postal de l’ens.
//usuari/ens/codiMunicipi Codi municipi de l’ens.
//usuari/ens/nomMunicipi Nom municipi de l’ens.
//usuari/ens/codiComarca Codi comarca de l’ens.
//usuari/ens/nomComarca Nom comarca de l’ens.
//usuari/ens/codiProvincia Codi província de l’ens.
//usuari/ens/nomProvincia Nom província de l’ens.
//usuari/ens/codiDelegacio Codi delegació de l’ens:<ul><li>1: Barcelona</li><li>2: Girona</li><li>3: Lleida</li><li>4: Tarragona</li><li>5: Terres de l’Ebre</li></ul>
//usuari/ens/nomDelegacio Nom delegació de l’ens.
/respostaConsultaUsuari/resultat/codiResultat Codi de resultat de l’operació de consulta Resultat operació .
/respostaConsultaUsuari/resultat/descripcio Descripció del resultat.

3.1.2.1 Resultat de la operació

• 0: Operació realitzada correctament.

• 1: Error realitzant la consulta.

3.2. Dades usuaris EACAT_SERVEI

3.2.1. Petició dades específiques

Aquesta modalitat permet consultar les dades dels serveis enregistrats a l’EACAT.

Element Descripció
/peticioConsultaServei/servei Codi del servei a consultar.
/peticioConsultaServei/nif NIF de l’usuari a filtrar. Si no s’informa, es retornen totes les dades del servei indicat.
/peticioConsultaServei/codiEns Codi INE de l’ens a filtrar. Si no s’informa, es retornen totes les dades del servei indicat.

3.2.2. Resposta dades específiques

De l’schema associat a la resposta especifica, el servei informa les dades que es detallen a continuació.

Element Descripció
/respostaConsultaServei/peticioConsultaServei Bloc de dades corresponent a la petició / criteris de cerca que origina la resposta. Per més detalls vegeu apartat anterior.
/respostaConsultaServei/resposta Bloc de dades corresponent a la resposta a la consulta.
/respostaConsultaServei/resposta/servei Bloc de dades corresponent a les dades dels serveis que compleixen els criteris de cerca.
//servei/nif NIF de l’usuari.
//servei/nom Nom de l’usuari.
//servei/perfil Perfil de l’usuari.
//servei/codiEns Codi de l’ens
//servei/nomEns Nom de l’ens.
//servei/idTipusEns Codi del tipus ens.
//servei/nomTipusEns Nom del tipus ens.
//servei/servei Servei.
//servei/rol Rol.
//servei/descripcio Descripció.
/respostaConsultaServei/resultat/codiResultat Codi de resultat de l’operació de consulta Resultat operació.
/respostaConsultaServei/resultat/descripcio Descripció del resultat.

3.3. Dades ens adherits EACAT_ENS

3.3.1. Petició dades específiques

Aquesta modalitat permet consultar les dades dels ens adherits a l’EACAT.

Com a mínim s’ha d’escollir un paràmetre d’entrada.

Element Descripció
/peticioConsultaEns/codiEns Codi INE de l’ens a consultar.
/peticioConsultaEns/idTipusEns Codi tipus de l’ens a consultar.
/peticioConsultaEns/nom Nom de l’ens a consultar.
/peticioConsultaEns/nomMunicipi Nom del municipi de l’ens a consultar.
/peticioConsultaEns/nomProvincia Nom de la provincia de l’ens a consultar.

3.3.2. Resposta dades específiques

De l’schema associat a la resposta especifica, el servei informa les dades que es detallen a continuació.

La resposta màxim serà de 500 blocs (/respostaConsultaEns/resposta/ens). Si voleu per exemple obtindré tots els Ajuntaments, podeu realitzar 4 crides (una per cada provincia).

/peticioConsultaEns/idTipusEns –> 2

/peticioConsultaEns/nomProvincia –> Barcelona Lleida Tarragona Girona

Element Descripció
/respostaConsultaEns/peticioConsultaEns Bloc de dades corresponent a la petició / criteris de cerca que origina la resposta. Per més detalls vegeu apartat anterior.
/respostaConsultaEns/resposta Bloc de dades corresponent a la resposta a la consulta.
/respostaConsultaEns/resposta/ens Bloc de dades corresponent a les dades dels ens que compleixen els criteris de cerca.
//ens/codiens Codi de L’ENS.
//ens/nom Nom.
//ens/idTipusEns Codi del tipus ens.
//ens/nomTipusEns Nom del tipus ens.
//ens/cif CIF.
//ens/adreca Adreça.
//ens/codiPostal Codi postal.
//ens/codiMunicipi Codi municipi.
//ens/nomMunicipi Nom municipi.
//ens/codiComarca Codi comarca.
//ens/nomComarca Nom comarca.
//ens/codiProvincia Codi província.
//ens/nomProvincia Nom província.
//ens/codiDelegacio Codi delegació:<ul><li>1: Barcelona</li><li>2: Girona</li><li>3: Lleida</li><li>4: Tarragona</li><li>5: Terres de l’Ebre</li><li>6: Catalunya Central</li><li>7: Alt Pirineu i Aran</li></ul>
//ens/nomDelegacio Nom delegació.
/respostaConsultaEns/resultat/codiResultat Codi de resultat de l’operació de consulta Resultat operació.
/respostaConsultaEns/resultat/descripcio Descripció del resultat.

3.4. Dades tipus ens adherits EACAT_TIPUS_ENS

3.4.1. Petició dades específiques

Aquesta modalitat, retorna un llistat amb tots els tipus d’ENS a l’EACAT. Per aquesta modalitat no hi ha paràmetres de cerques.

3.4.2. Resposta dades específiques

De l’schema associat a la resposta especifica, el servei informa les dades que es detallen a continuació.

Element Descripció
/respostaConsultaTipusEns/peticioConsultaTipusEns Bloc de dades corresponent a la petició / criteris de cerca que origina la resposta. Per més detalls vegeu apartat anterior.
/respostaConsultaTipusEns/resposta Bloc de dades corresponent a la resposta a la consulta.
/respostaConsultaTipusEns/resposta/tipusEns Bloc de dades corresponent a les dades dels tipus d’ens.
//ens/idTipusEns Codi del tipus ens.
//ens/nomTipusEns Nom del tipus ens.
/respostaConsultaTipusEns/resultat/codiResultat Codi de resultat de l’operació de consulta Resultat operació.
/respostaConsultaTipusEns/resultat/descripcio Descripció del resultat.

3.5. Dades Funcionari Habilitat EACAT_FUNCIONARI_HABILITAT

3.5.1. Petició dades específiques

Aquesta modalitat permet consultar els usuaris que s’han donat d’alta o baixa sobre el rols Funcionari Habilitat.

Es pot realitzar la petició sense paràmetres (per agafar tots els usuaris donats d’alta existents) i també indicant els següents paràmetres per una resposta més acurada:

Element Descripció
/peticioConsultaFuncionariHabilitat/codiEns Codi de l’ens
/peticioConsultaFuncionariHabilitat/nif Nif d’un usuari
/peticioConsultaFuncionariHabilitat/dataAltaInici Data inicial per agafar tots els usuaris desde aquesta data fins la data d’avui, es pot combinar amb dataAltaFi per indicar un rang de data mes curt. Exemple: 2020-09-29+01:00
/peticioConsultaFuncionariHabilitat/dataAltaFi Data fi per agafar tots els usuaris que s’hagin donat d’alta una data igual o inferior a la data informada, es pot combinar amb dataAltaFi per indicar un rang de data mes curt. Exemple: 2020-11-30+01:00
/peticioConsultaFuncionariHabilitat/assistirInteressats Boolean: Actiu/No actiu rol Assistència als interessats
/peticioConsultaFuncionariHabilitat/expCopiesAutentiques Boolean: Actiu/No actiu rol Expedició còpies autèntiques
/peticioConsultaFuncionariHabilitat/donatsBaixa Boolean: Sí s’envia un true també es mostraran els usuaris que s’han donat de baixa.

3.5.2. Resposta dades específiques

De l’schema associat a la resposta especifica, el servei informa les dades que es detallen a continuació.

Element Descripció
/respostaConsultaFuncionariHabilitat/peticioConsultaFuncionariHabilitat Bloc de dades corresponent a la petició / criteris de cerca que origina la resposta. Per més detalls vegeu apartat anterior.
/respostaConsultaFuncionariHabilitat/funcionariHabilitat Bloc de dades corresponent a les dades dels Funcionaris Habilitats que compleixen els criteris de cerca.
//funcionariHabilitat/nom Nom de l’usuari.
//funcionariHabilitat/nif NIF de l’usuari
//funcionariHabilitat/tipus Tipus d’usuari:<ul><li>MLO: usuari del món local</li><li>WIN: administrador del sistema</li><li>EPC: usuari d’EPOCA (la contrasenya de l’usuari es valida contra EPOCA)</li><li>CAC: usuari del servei del Consell Audiovisual de Catalunya</li><li>SNC: usuari de la Sindicatura de Comptes.</ul>
//funcionariHabilitat/nomEns Nom de l’ens.
//funcionariHabilitat/codiEns Codi de l’ENS.
//funcionariHabilitat/dataAlta Quan es va donar d’alta el usuari a aquest rol.
//funcionariHabilitat/dataBaixa S’informa si s’ha donat de baixa aquest usuari al rol Funcionari Habilitat.
//funcionariHabilitat/assistirInteressats Rol Assistència als interessats
//funcionariHabilitat/expCopiesAutentiques Rol Expedició còpies autèntiques
//funcionariHabilitat/unitatAdministrativa Unitat administrativa.
/respostaConsultaFuncionariHabilitat/resultat/codiResultat Codi de resultat de l’operació de consulta Resultat operació.
/respostaConsultaFuncionariHabilitat/resultat/descripcio Descripció del resultat.

4. Exemples de consulta

4.1. EACAT_ENS Petició

Exemple de petició consultant per <codiEns>.

<Peticion xmlns="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion">
 <Atributos>
   <IdPeticion>CU1-EACAT_ENS-${=(long)(System.currentTimeMillis())}</IdPeticion>
   <NumElementos>1</NumElementos>
   <TimeStamp/>
   <CodigoCertificado>EACAT_ENS</CodigoCertificado>
   <CodigoProducto>EACAT</CodigoProducto>
   <DatosAutorizacion>
    <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante>
    <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante>
    <Finalidad>PROVES</Finalidad>
   </DatosAutorizacion>
 </Atributos>
 <Solicitudes>
   <SolicitudTransmision>
    <DatosGenericos>
      <Solicitante>
       <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante>
       <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante>
       <Finalidad>PROVES</Finalidad>
       <Consentimiento>Si</Consentimiento>
      </Solicitante>
      <Transmision>
       <CodigoCertificado>EACAT_ENS</CodigoCertificado>
       <IdSolicitud>1</IdSolicitud>
       <IdTransmision>EXPEDIENT</IdTransmision>
       <FechaGeneracion/>
      </Transmision>
    </DatosGenericos>
    <DatosEspecificos>
      <peticioConsultaEns xmlns="http://www.aocat.net/eacat">
       <codiEns>9821920002</codiEns>
      </peticioConsultaEns>
    </DatosEspecificos>
   </SolicitudTransmision>
 </Solicitudes>
</Peticion>

4.2. EACAT_ENS Resposta

Exemple de resposta consultant per <codiEns>.

<respostaConsultaEns xmlns="http://www.aocat.net/eacat" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <peticioConsultaEns>
   <codiEns>100235</codiEns>
 </peticioConsultaEns>
 <resposta>
   <ens>
    <codiEns>9821920002</codiEns>
    <nom>Consorci Administració Oberta de Catalunya</nom>
    <idTipusEns>12</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Consorci</nomTipusEns>
    <cif>Q0801175A</cif>
    <adreca>C/ Tànger, 98, pl. baixa. 22@ Edif. Interface</adreca>
    <codiPostal>8018</codiPostal>
    <codiMunicipi>801930008</codiMunicipi>
    <nomMunicipi>Barcelona</nomMunicipi>
    <codiComarca>8101360009</codiComarca>
    <nomComarca>Barcelonès</nomComarca>
    <codiProvincia>8000840003</codiProvincia>
    <nomProvincia>Barcelona</nomProvincia>
    <codiDelegacio>2</codiDelegacio>
    <nomDelegacio>Girona</nomDelegacio>
   </ens>
 </resposta>
 <resultat>
   <codiResultat>0</codiResultat>
   <descripcio/>
 </resultat>
</respostaConsultaEns>

4.3. EACAT_USUARI Petició

Exemple de petició consultant per <nif>.

 <Peticion xmlns="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion">
  <Atributos>
    <IdPeticion>CU2-EACAT_USUARI-${=(long)(System.currentTimeMillis())}</IdPeticion>
    <NumElementos>1</NumElementos>
    <TimeStamp/>
    <CodigoCertificado>EACAT_USUARI</CodigoCertificado>
    <CodigoProducto>EACAT</CodigoProducto>
    <DatosAutorizacion>
     <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante>
     <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante>
     <Finalidad>PROVES</Finalidad>
    </DatosAutorizacion>
  </Atributos>
  <Solicitudes>
    <SolicitudTransmision>
     <DatosGenericos>
       <Solicitante>
        <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante>
        <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante>
        <Finalidad>PROVES</Finalidad>
        <Consentimiento>Si</Consentimiento>
        <Funcionario>
          <NombreCompletoFuncionario>${Properties#NombreCompletoFuncionario}</NombreCompletoFuncionario>
          <NifFuncionario>${Properties#NIFFuncionario}</NifFuncionario>
          <EMailFuncionario/>
        </Funcionario>
       </Solicitante>
       <Transmision>
        <CodigoCertificado>EACAT_USUARI</CodigoCertificado>
        <IdSolicitud>1</IdSolicitud>
        <IdTransmision>EXPEDIENT</IdTransmision>
        <FechaGeneracion/>
       </Transmision>
     </DatosGenericos>
     <DatosEspecificos>
       <peticioConsultaUsuari xmlns="http://www.aocat.net/eacat">
        <nif>82828282S</nif>
       </peticioConsultaUsuari>
     </DatosEspecificos>
    </SolicitudTransmision>
  </Solicitudes>
 </Peticion>

4.4. EACAT_USUARI Resposta

Exemple de resposta consultant per <nif>.

<respostaConsultaUsuari xmlns="http://www.aocat.net/eacat" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <peticioConsultaUsuari>
   <nif>82828282S</nif>
 </peticioConsultaUsuari>
 <resposta>
   <usuari>
    <codiEns>803053010</codiEns>
    <nif>82828282S</nif>
    <tipus>MLO</tipus>
    <nom>Idea 1</nom>
    <dataAlta>2015-02-26+01:00</dataAlta>
    <email>prova@prova.com</email>
    <tractament>Sr.</tractament>
    <perfil>Alcalde president, Alcaldessa presidenta</perfil>
    <ens>
      <codiEns>803053010</codiEns>
      <nom>Organisme Autònom Museu-Col·lecció Municipal de Cabrils</nom>
      <idTipusEns>5</idTipusEns>
      <nomTipusEns>Ens de gestió</nomTipusEns>
      <cif>P0800143J</cif>
      <adreca>C/ Santa Creu, 5 Cal Ventura del Vi</adreca>
      <codiPostal>8348</codiPostal>
      <codiMunicipi>803050006</codiMunicipi>
      <nomMunicipi>Cabrils</nomMunicipi>
      <codiComarca>8102130008</codiComarca>
      <nomComarca>Maresme</nomComarca>
      <codiProvincia>8000840003</codiProvincia>
      <nomProvincia>Barcelona</nomProvincia>
      <codiDelegacio>1</codiDelegacio>
      <nomDelegacio>Barcelona</nomDelegacio>
    </ens>
   </usuari>
   <usuari>
    <codiEns>820553025</codiEns>
    <nif>82828282S</nif>
    <tipus>MLO</tipus>
    <nom>Idea 1</nom>
    <dataAlta>2015-07-08+02:00</dataAlta>
    <email>prova@prova.com</email>
    <ens>
      <codiEns>820553025</codiEns>
      <nom>Organisme Municipal d'Educació de Sant Cugat del Vallès</nom>
      <idTipusEns>5</idTipusEns>
      <nomTipusEns>Ens de gestió</nomTipusEns>
      <cif>V08901910</cif>
      <adreca>Cánovas del Castillo, 50</adreca>
      <codiPostal>8190</codiPostal>
      <codiMunicipi>820550006</codiMunicipi>
      <nomMunicipi>Sant Cugat del Vallès</nomMunicipi>
      <codiComarca>8104020002</codiComarca>
      <nomComarca>Vallès Occidental</nomComarca>
      <codiProvincia>8000840003</codiProvincia>
      <nomProvincia>Barcelona</nomProvincia>
      <codiDelegacio>1</codiDelegacio>
      <nomDelegacio>Barcelona</nomDelegacio>
    </ens>
   </usuari>
 </resposta>
 <resultat>
   <codiResultat>0</codiResultat>
   <descripcio/>
 </resultat>
</respostaConsultaUsuari>

4.5. EACAT_SERVEI Petició

Exemple de petició consultant per <codiEns> i <servei>.

<Peticion xmlns="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion">
 <Atributos>
   <IdPeticion>CU1-EACAT_SERVEI-${=(long)(System.currentTimeMillis())}</IdPeticion>
   <NumElementos>1</NumElementos>
   <TimeStamp/>
   <CodigoCertificado>EACAT_SERVEI</CodigoCertificado>
   <CodigoProducto>EACAT</CodigoProducto>
   <DatosAutorizacion>
    <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante>
    <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante>
    <Finalidad>PROVES</Finalidad>
   </DatosAutorizacion>
 </Atributos>
 <Solicitudes>
   <SolicitudTransmision>
    <DatosGenericos>
      <Solicitante>
       <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante>
       <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante>
       <Finalidad>PROVES</Finalidad>
       <Consentimiento>Si</Consentimiento>
      </Solicitante>
      <Transmision>
       <CodigoCertificado>EACAT_SERVEI</CodigoCertificado>
       <IdSolicitud>1</IdSolicitud>
       <IdTransmision>EXPEDIENT</IdTransmision>
       <FechaGeneracion/>
      </Transmision>
    </DatosGenericos>
    <DatosEspecificos>
      <peticioConsultaServei xmlns="http://www.aocat.net/eacat">
       <servei>SV_CULT</servei>
       <codiEns>800180001</codiEns>
      </peticioConsultaServei>
    </DatosEspecificos>
   </SolicitudTransmision>
 </Solicitudes>
</Peticion>

4.6. EACAT_SERVEI Resposta

Exemple de resposta consultant per <codiEns> i <servei>.

<respostaConsultaServei xmlns="http://www.aocat.net/eacat" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <peticioConsultaServei>
   <servei>SV_CULT</servei>
   <codiEns>800180001</codiEns>
 </peticioConsultaServei>
 <resposta>
   <servei>
    <nif>00001111F</nif>
    <nom>Usuari Proves TES</nom>
    <codiEns>800180001</codiEns>
    <nomEns>Ajuntament d'Abrera</nomEns>
    <idTipusEns>2</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ajuntament d'Abrera</nomTipusEns>
    <servei>SV_CULT</servei>
    <rol>#TESERVEI#</rol>
   </servei>
   <servei>
    <nif>00001111F</nif>
    <nom>Usuari Proves TES</nom>
    <codiEns>800180001</codiEns>
    <nomEns>Ajuntament d'Abrera</nomEns>
    <idTipusEns>2</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ajuntament d'Abrera</nomTipusEns>
    <servei>SV_CULT</servei>
    <rol>#VISUDOCS#</rol>
   </servei>
   <servei>
    <nif>82828282S</nif>
    <nom>Idea 1</nom>
    <codiEns>800180001</codiEns>
    <nomEns>Ajuntament d'Abrera</nomEns>
    <idTipusEns>2</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ajuntament d'Abrera</nomTipusEns>
    <servei>SV_CULT</servei>
    <rol>#TESERVEI#</rol>
   </servei>
   <servei>
    <nif>82828282S</nif>
    <nom>Idea 1</nom>
    <codiEns>800180001</codiEns>
    <nomEns>Ajuntament d'Abrera</nomEns>
    <idTipusEns>2</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ajuntament d'Abrera</nomTipusEns>
    <servei>SV_CULT</servei>
    <rol>#VISUDOCS#</rol>
   </servei>
   <servei>
    <nif>82828282S</nif>
    <nom>Idea 1</nom>
    <codiEns>800180001</codiEns>
    <nomEns>Ajuntament d'Abrera</nomEns>
    <idTipusEns>2</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ajuntament d'Abrera</nomTipusEns>
    <servei>SV_CULT</servei>
    <rol>CULT_EDIT</rol>
    <descripcio>Editor de trameses al Departament de Cultura (sol·licitant)</descripcio>
   </servei>
   <servei>
    <nif>82828282S</nif>
    <nom>Idea 1</nom>
    <codiEns>800180001</codiEns>
    <nomEns>Ajuntament d'Abrera</nomEns>
    <idTipusEns>2</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ajuntament d'Abrera</nomTipusEns>
    <servei>SV_CULT</servei>
    <rol>CULT_SIGN</rol>
    <descripcio>Signatura del representant legal (sol·licitant)</descripcio>
   </servei>
   <servei>
    <nif>82828282S</nif>
    <nom>Idea 1</nom>
    <codiEns>800180001</codiEns>
    <nomEns>Ajuntament d'Abrera</nomEns>
    <idTipusEns>2</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ajuntament d'Abrera</nomTipusEns>
    <servei>SV_CULT</servei>
    <rol>CULT_VIS</rol>
    <descripcio>Permet visualitzar les trameses al Departament de Cultura</descripcio>
   </servei>
 </resposta>
 <resultat>
   <codiResultat>0</codiResultat>
   <descripcio/>
 </resultat>
</respostaConsultaServei>

4.7. EACAT_TIPUS_ENS Petició

Exemple de petició de tipus d’ens.

 <Peticion xmlns="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion">
  <Atributos>
    <IdPeticion>CU1-EACAT_TIPUS_ENS-${=(long)(System.currentTimeMillis())}</IdPeticion>
    <NumElementos>1</NumElementos>
    <TimeStamp/>
    <CodigoCertificado>EACAT_TIPUS_ENS</CodigoCertificado>
    <CodigoProducto>EACAT</CodigoProducto>
    <DatosAutorizacion>
     <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante>
     <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante>
     <Finalidad>PROVES</Finalidad>
    </DatosAutorizacion>
  </Atributos>
  <Solicitudes>
    <SolicitudTransmision>
     <DatosGenericos>
       <Solicitante>
        <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante>
        <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante>
        <Finalidad>PROVES</Finalidad>
        <Consentimiento>Si</Consentimiento>
       </Solicitante>
       <Transmision>
        <CodigoCertificado>EACAT_TIPUS_ENS</CodigoCertificado>
        <IdSolicitud>1</IdSolicitud>
        <IdTransmision>EXPEDIENT</IdTransmision>
        <FechaGeneracion/>
       </Transmision>
     </DatosGenericos>
     <DatosEspecificos>
       <peticioConsultaTipusEns xmlns="http://www.aocat.net/eacat">
       </peticioConsultaTipusEns>
     </DatosEspecificos>
    </SolicitudTransmision>
  </Solicitudes>
 </Peticion>

4.8. EACAT_TIPUS_ENS Resposta

Resposta de petició de tipus d’ens.

<respostaConsultaTipusEns xmlns="http://www.aocat.net/eacat" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <peticioConsultaTipusEns/>
 <resposta>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>2</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ajuntament</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>3</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Consell comarcal</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>4</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Entitat municipal descentralitzada</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>5</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ens de gestió</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>6</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Diputació</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>7</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Entitat metropolitana</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>9</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Mancomunitat</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>10</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Nuclis</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>11</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Entitats de població</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>12</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Consorci</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>13</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Societat participada</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>14</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Entitat col·laboradora</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>15</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ens instrumental</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>16</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ens parlamentaris</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>17</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Comunitat de municipis</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>18</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Fundacions</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>20</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Organismes autónoms locals</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>21</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Entitats públiques empresarials locals</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>22</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Soc. merc. part. íntegrament ens local</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>60</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ens adherits per Resolució</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>70</idTipusEns>
    <nomTipusEns>EACIF - Ent autònoma comer i financ</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>71</idTipusEns>
    <nomTipusEns>EDP – Ent Dret Públic sub. ord. privat</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>72</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Consorci 2</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>73</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Fundació</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>74</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Societat Mercantil</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>75</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ens de gestió 2</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>76</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Altres ens Públics</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>77</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Entitats autònomes administratives</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>78</idTipusEns>
    <nomTipusEns>SCSE - Serv cat salut – ICS - INSS</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>79</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ens de la Generalitat</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>90</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Universitat</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>91</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ens dependents utilitzats a l'eTauler</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>92</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ens instrumentals públics del món local</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>93</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ens instrumentals privats del món local</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>95</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Cambres de Comerç</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>96</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ens de Formació</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>97</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Òrgan col·legiat</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>98</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Ens virtuals</nomTipusEns>
   </tipusEns>
   <tipusEns>
    <idTipusEns>99</idTipusEns>
    <nomTipusEns>Generalitat</nomTipusEns>
   </tipusEns>
 </resposta>
 <resultat>
   <codiResultat>0</codiResultat>
   <descripcio/>
 </resultat>
</respostaConsultaTipusEns>

4.9. EACAT_FUNCIONARI_HABILITAT Petició

Exemple de petició consultant per <idens>.

<Peticion xmlns="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion">
 <Atributos>
   <IdPeticion>CU1-EACAT_TIPUS_ENS-${=(long)(System.currentTimeMillis())}</IdPeticion>
   <NumElementos>1</NumElementos>
   <TimeStamp/>
   <CodigoCertificado>EACAT_FUNCIONARI_HABILITAT</CodigoCertificado>
   <CodigoProducto>EACAT</CodigoProducto>
   <DatosAutorizacion>
    <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante>
    <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante>
    <Finalidad>PROVES</Finalidad>
   </DatosAutorizacion>
 </Atributos>
 <Solicitudes>
   <SolicitudTransmision>
    <DatosGenericos>
      <Solicitante>
       <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante>
       <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante>
       <Finalidad>PROVES</Finalidad>
       <Consentimiento>Si</Consentimiento>
      </Solicitante>
      <Transmision>
       <CodigoCertificado>EACAT_FUNCIONARI_HABILITAT</CodigoCertificado>
       <IdSolicitud>1</IdSolicitud>
       <IdTransmision>EXPEDIENT</IdTransmision>
       <FechaGeneracion/>
      </Transmision>
    </DatosGenericos>
    <DatosEspecificos>
      <peticioConsultaFuncionariHabilitat xmlns="http://www.aocat.net/eacat">
      <idens>9821920002</idens>
      </peticioConsultaFuncionariHabilitat>
    </DatosEspecificos>
   </SolicitudTransmision>
 </Solicitudes>
</Peticion>

4.10. EACAT_FUNCIONARI_HABILITAT Resposta

Exemple de resposta consultant per <idens>.

<respostaConsultaFuncionariHabilitat xmlns="http://www.aocat.net/eacat" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <peticioConsultaFuncionariHabilitat/>
 <resposta>
   <funcionariHabilitat>
    <nom>Usuari Proves SOC</nom>
    <nif>50505050V</nif>
    <tipus>MLO</tipus>
    <nomEns>Ajuntament d'Abrera</nomEns>
    <codiEns>800180001</codiEns>
    <dataAlta>2020-09-06+02:00</dataAlta>
    <assistirInteressats>true</assistirInteressats>
    <expCopiesAutentiques>true</expCopiesAutentiques>
    <unitatAdministrativa>Secretaria</unitatAdministrativa>
   </funcionariHabilitat>
   <funcionariHabilitat>
    <nom>Usuari Proves SOC</nom>
    <nif>60606060V</nif>
    <tipus>MLO</tipus>
    <nomEns>Consell Comarcal de l'Anoia</nomEns>
    <codiEns>8100690004</codiEns>
    <dataAlta>2020-10-04+02:00</dataAlta>
    <assistirInteressats>true</assistirInteressats>
    <expCopiesAutentiques>true</expCopiesAutentiques>
    <unitatAdministrativa>Secretaria</unitatAdministrativa>
   </funcionariHabilitat>
 </resposta>
 <resultat>
   <codiResultat>0</codiResultat>
   <descripcio/>
 </resultat>
</respostaConsultaFuncionariHabilitat>