Skip to the content.

API per a la recollida automatitzada de notificacions

 1. Introducció
  1. Autenticacio
  2. Representacions
  3. Entorns
  4. Com demanar l’alta al servei
 2. Operacions
  1. Cerca Notificacions
  2. Consultar Notificació
  3. Practicar Notificació
  4. Obtenir document d’una notificació
  5. Obtenir justificant PDF de la pràctica d’una notificació
  6. Resum de notificacions
  7. Obtenir dades de l’usuari autenticat
  8. Informació del servei
  9. Model de dades dels recursos
 3. Respostes en cas d’error

1. Introducció

A continuació es descriu l’API que proporciona eNotum per la recollida automatitzada de notificacions per part dels destinataris o dels representants d’aquests.

Aquesta API va dirigida a tant a destinataris que reben moltes notificacions com a les plataformes de recollida de notificacions de tercers que automatitzen la recollida periòdica de les notificacions de múltiples destinataris.

L’API de recollida de notificacions és una API de tipus REST amb missatges en format JSON. L’autenticació dels usuaris es farà via autenticació mútua de certificats i es podrà operar en nom d’un altre destinatari de les notificacions a través de les representacions donades d’alta a Representa o amb un certificat de representant.

Aquesta API segueix el principi Open/Closed de manera que en un futur es podran introduir modificacions a la API garantint la compatibilitat sempre que els canvis que s’introdueixin es restringeixin exclusivament a afegir nous camps sense modificar els existents o a afegir noves operacions. De manera que els integradors han de garantir que les seves implementacions no fallen si en algun moment s’afegeix un camp extra en una resposta. En cas que sigui necessari fer un canvi en una operació existent que pugui trencar les integracions realitzades es prendrà la decisió de versionar l’operació o fer el canvi sobre l’operació existent. En aquest últim cas s’avisarà amb temps als integradors.

El servei només estarà obert per les aplicacions que s’hagin donat d’alta previament (veure apartat Com demanar l’alta al servei). Per garantir-ne el bon ús es realitzarà un filtrat per IP i s’aplicaran quotes de volum de peticions.

Autenticació

Les aplicacions que vulguin utilitzar l’API de recollida de notificacions s’han d’autenticar seguint el protocol Mutual TLS (mTLS) i presentant el certificat de la persona de la que volen consultar les notificacions, o del representant d’aquesta, o el certificat de segell electrònic de l’empresa.

:information_source: Els certificats de representant d’entitat amb personalitat jurídica o els certificats de representant d’entitat sense personalitat jurídica son considerats certificats de persona física i només es podrà operar sobre les notificacions i comunicacions de la persona física. Si voleu consultar les notificacions i comunicacions de l’entitat representada s’ha de demanar explicitament com s’indica al punt següent.

Representacions

L’API de recollida de notificacions permet als usuaris actuar com a representants d’una tercera persona física o jurídica. La representació s’acredita via la utilització d’un certificat de representant o donant d’alta una representació al servei Representa (més informació del servei aquí).

Per invocar les operacions de l’API com a representant d’una tercera persona s’ha d’afegir la capçalera x-enotum-representat amb el tipus i identificador de la persona a representar separats per un guió. Per exemple una capçalera vàlida per representar una persona física seria:

x-enotum-representat: NIF-12345678Z

o per representar una persona jurídica:

x-enotum-representat: CIF-R0599999J

Els tipus vàlids per persona física són: NIF, PASSAPORT, IDC (identificador de persona física d’un país de la unió europea).

Els tipus vàlids per persona jurídica són: CIF, VAT (identificador de persona jurídica d’un país de la unió europea).

Entorns

L’adreça base de les operacions per cadascún dels entorns és la següent:

:information_source: Remarcar l’ús del port 8443 que és el que permet realitzar l’autenticació mTLS.

Com demanar l’alta al servei

Per demanar l’alta al servei s’ha d’omplir el formulari que podeu trobar aquí i obrir un tiquet a Suport.

2. Operacions

L’API proporciona totes les funcions necessaries per operar amb notificacions de les persones físiques i jurídiques que reben notificacions.

Les operacions que proporciona l’API estan detallades en el fitxer en format OpenAPI v3.0 que podeu descarregar.

2.1 Cerca Notificacions

La cerca de notificacions proporciona el llistat de notificacions i comunicacions del ciutadà. Aquesta llista inclou les notificacions de totes les entitats emissores de notificacions adherides a eNOTUM.

:information_source: Per defecte es cerca per notificacions i comunicacions dipositades durant els últims 30 dies.

GET /ciutadania/notificacions

Paràmetres de consulta

Paràmetres de capçalera

Resposta

La resposta té els seguents camps:

2.2 Consulta Notificació

Proporciona el detall d’una notificació o una comunicació. Inclosos els documents d’aquesta.

:information_source: En el cas de les comunicacions no caldrà acceptar-les amb l’operació Practicar Notificació sinó que simplement fent-ne la consulta ja passaran a estar acceptades i es podran recuperar els documents.

GET /ciutadania/notificacions/{id}

Paràmetres a l’adreça

Paràmetres de capçalera

Resposta

La resposta és del tipus Notificacio. Es descriu amb detall aquí.

2.3 Practicar Notificació

Aquesta operació realitza la pràctica de la notificació a eNotum. Es realitza canviant l’estat del recurs Notificacio a ACCEPTADA o REBUTJADA.

:information_source: Per les comunicacions no s’ha de realitzar aquesta operació ja que passen automàticament a ser acceptades quan es realitza l’Operació Consultar sobre aquestes.

PATCH /ciutadania/notificacions/{id}

Paràmetres del cos de la petició

Paràmetres de capçalera

Exemple:

URL:

PATCH /ciutadania/notificacions/12345

Cos de la petició:

{
 "estat": "ACCEPTADA"
}

Resposta

La resposta no retorna cap missatge. Només es retornen els codis HTTP:

2.4 Obtenir document d’una notificació

L’operació de detall d’una notificació retorna el llistat de documents d’aquesta. En el model de Document el camp uuid indica el valor a utilitzar per tal de recuperar el document.

GET /ciutadania/notificacions/{id}/documents/{uuid}/contingut

Paràmetres a l’adreça

Paràmetres de capçalera

Resposta

Es retorna un codi HTTP 307 (Temporary Redirect) amb l’adreça temporal per efectuar la descàrrega. En funció de la llibreria utilitzada per l’integrador aquesta redirecció serà automàtica o s’haurà de recuperar de la capçalera Location.

2.5 Obtenir justificant PDF de la pràctica d’una notificació

Permet obtenir el justificant PDF de la pràctica d’una notificació.

GET /ciutadania/notificacions/{id}/evidencia/contingut

Paràmetres a l’adreça

Paràmetres de capçalera

Resposta

Es retorna un codi HTTP 307 (Temporary Redirect) amb l’adreça temporal per efectuar la descàrrega. En funció de la llibreria utilitzada per l’integrador aquesta redirecció serà automàtica o s’haurà de recuperar de la capçalera Location.

2.6 Resum de notificacions

Aquesta operació retorna el recompte de notificacions pendents de practicar i total del ciutadà. Aquest recompte es retorna segregat per entitat emissora i agregat en un total.

Per defecte es mostren les dades de les notificacions dipositades durant els últims 30 dies.

GET /ciutadania/resum

Paràmetres de consulta

Paràmetres de capçalera

Resposta

La resposta té els seguents camps:

2.7 Obtenir dades de l’usuari autenticat

Aquesta operació retorna les dades de l’usuari autenticat. Entre les dades que es retorna hi ha el llistat de persones representades segons les credencials de l’usuari.

:information_source: Aquest llistat de representats inclou tant les representacions donades d’alta a Representa com la representació present al certificat digital si aquest és un certificat de representació.

GET /ciutadania/usuari

No accepta paràmetres d’entrada. Només és necessari que l’usuari s’hagi autenticat.

Resposta

2.8 Informació del servei

Retorna informació de la versió de l’API desplegada.

GET /ciutadania/info

Resposta

Model de dades dels recursos

Hi ha una serie de recursos comuns entre les diferents operacions. A continuació se’n detalla la definició:

Notificacio

Document

3. Respostes en cas d’error

El servei pot respondre amb els següents codis HTTP:

El payload de la resposta tindrà el següents camps: